Đăng ký Tư vấn sức khoẻ phòng chống COVID-19 qua tổng đài 1022  theo link: https://forms.gle/brUP5ywNhKo2q3Em8

Đăng ký với Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh tham gia bổ sung lực lượng phòng chống COVID-19 theo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3rbBIdQoOVYHbyTLHvmDiZ59hyrvuuxYvUencOlnbIKglWQ/viewform