1. Đối tượng và số lượng nhận đăng ký: 20 Bác sĩ

1. Đối tượng và số lượng nhận đăng ký: Điều dưỡng, Kỹ thuật viên