Slide trình chiếu trong hôi nghị khoa học "Cập nhật ERS 2016" ngày 06/11/2016 vừa qua gồm có:

1. Cập nhật Hen khó trị từ các Hội nghị Quốc tế 2016

2. Vai trò của thuốc kháng cholinergic trong điều trị kiểm soát hen

3. Cập nhật ERS 2016