Các bài báo cáo trình chiếu trong Hội thảo khoa học Ho kéo dài 3/06/2017 bao gồm:

- Hai nguyên nhân ho kéo dài

- Ho kéo dài đường hô hấp dưới