Slide bài giảng trong Hội nghị mạng lưới quản lý Hen và COPD trong cộng đồng bao gồm:

1. Các điểm mới trong GINA 2018

2. Một bệnh nhân hen cụ thể: liệu pháp ngừa cơn và cắt cơn nào phù hợp?

3. Tăng giảm bậc theo GINA trong hen phế quản.

4. Có nên phân loại hen theo kiểu hình trong điều trị không?