Nội dung bao gồm:

1. Dao động xung ký thay thế hô hấp ký cho bệnh nhân COPD được không?

2. Cập nhật GOLD 2018

3. Nhiễm cúm ở bệnh nhân Hen và COPD: Gánh nặng và Giải pháp

4. Sử dụng steroids trong đợt cấp COPD: tại sao và như thế nào? 

5. Lệ thuộc corticoid trên bệnh nhân Hen và COPD.

6. Vượt qua vùng xám trong quản lý COPD

7. Vai tro cua ICS.LABA trong quan ly COPD