Chủ tọa: PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm

Host: TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú

Chương trình

19g30 – 19g45: Các thông báo ACOCU

19g45 – 20g30: Các biểu hiện lâm sàng Dị ứng – BS.CK2. Đặng Thị Kim Huyên

20g30 – 21g00: Thảo luận

Link tham gia: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-yvqj8sHtC2O43jNP8i4iOkLXJuaVQF