1. PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch hội -Trưởng ban đối ngoại
 2. BS.CKI Huỳnh Khắc Cường - Phó chủ tịch hội -Trưởng ban đào tạo
 3. ThS.BS Trần Thị Thanh Mai - Phó chủ tịch hội - Trưởng ban tài chính
 4. BS Trần Thiên Tài - Tổng thư ký hội
 5. PGS.TS.BS Nhan Trừng Sơn - Ủy viên
 6. ThS.BS Nguyễn Như Vinh - Ủy viên
 7. TS.BS Lê Thái Vân Thanh - Ủy viên
 8. BS.CKI Cao Thanh Ngọc - Ủy viên
 9. BS.CKI Trần Thị Thanh Hồng - Ủy viên
 10. BS.CKI Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú - Ủy viên
 11. BS.CKI Lương Hữu Đăng - Ủy viên
 12. ThS.BS Bùi Thị Hạnh Duyên - Ủy viên
 13. ThS.BS Phùng Minh Thịnh - Ủy viên
 14. BS.CKII Lâm Hoàng Yến - Ủy viên
 15. ThS.BS Hoàng Đình Hữu Hạnh - Ủy viên